Gör radonmätning nu!

När hösten närmar sig är det en påminnelse om att det är dags att ta tag i viktiga saker för att säkra din hälsa och välbefinnande, och en av dessa viktiga åtgärder är att utföra en noggrann radonmätning i ditt hus. Genom att mäta radonhalt i ditt boende kan du ta ett steg mot att skydda dig själv och din familj mot potentiella risker.

Den rekommenderade tiden för en radonmätning är mellan oktober och april. Under denna period är ditt hem sannolikt mest stängt och luften tenderar att vara mer stillastående, vilket möjliggör en mer exakt uppskattning av radonhalten. 

Forskning har visat att höga radonhalter i inomhusmiljön kan ha allvarliga konsekvenser, särskilt när det gäller ökad risk för lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är det inte mindre än 500 lungcancerfall som orsakas varje år i Sverige på grund av radonexponering. Att ignorera problematiken med radon är en risk som ingen borde ta.

Radon finns i marken över hela Sverige och kan även återfinnas i utomhusluften, dock i mycket små mängder. Den vanligaste källan till radon i bostäder, byggnader och lokaler är den från marken. Dessutom kan vissa byggmaterial också innehålla radon. Inomhusmiljön kan påverkas av radon från en eller flera av följande tre primära källor:

  • Marken
  • Byggmaterial som blåbetong 
  • Hushållsvatten

Dessa källor kan bidra till radon i våra inomhusmiljöer och därigenom innebära en potentiell hälsorisk för de som vistas där. 

De gränsvärden som fastställts för radonhalter i bostäder och allmänna lokaler är satta på 200 Bq/m3 som årsmedelvärde. Att överskrida dessa gränser kan innebära en allvarlig hälsorisk. Därför är en noggrann radonmätning avgörande för att avgöra om ditt hem är säkert eller om åtgärder behövs.

För att utföra en radonmätning behöver du bara beställa radondosor för långtidsmätning och följ de medföljande instruktionerna för att placera ut dosorna på lämpliga platser i ditt hem. När mätperioden är avslutad skickar du tillbaka dosorna för analys, och inom cirka en vecka kommer du att få en ackrediterad mätrapport som visar om radonhalterna överstiger gränsvärdena eller inte.

Om mätningen indikerar att radonhalterna ligger över gränsvärdena, är det viktigt att agera snabbt och vidta åtgärder. 

Kom ihåg, när det handlar om din hälsa och ditt välbefinnande, är att mäta radon inte bara en rekommendation – det är en viktig och nödvändig åtgärd för att skydda dig och din familj. Beställ din radonmätning redan idag och ta kontroll över din inomhusmiljö.