Radonmätning hemma – det här behöver du veta

För att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö och identifiera eventuella förhöjda radonhalter är det nödvändigt att genomföra radonmätningar. Det rekommenderas starkt att dessa mätningar utförs under eldningssäsongen, vilken sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april, och att mätningen pågår under minst två månader för att få ett pålitligt årsmedelvärde.

Den mest pålitliga metoden för radonmätning är användningen av spårfilmsdosor för långtidsmätning, vilket ger ett noggrant årsmedelvärde. Korttidsmätningar kan ge en preliminär indikation och kan vara användbara vid specifika tillfällen, såsom vid husköp eller efter att åtgärder har genomförts.

Ungefär 325 000 bostäder i Sverige misstänks ha förhöjda radonhalter, och varje år drabbas omkring 500 personer i landet av lungcancer till följd av radonexponering. Därför är det av yttersta vikt att regelbundet utföra radonmätningar. Situationer som köp eller försäljning av en bostad, förändringar i ventilationssystemet, renoveringar, nybyggnation, eller om det har gått mer än 10 år sedan senaste mätningen är extra kritiska för att genomföra radonmätningar. Dessutom är det viktigt att agera om det finns misstankar om radon.

För att genomföra en radonmätning i en villa, radhus, arbetsplats, skola eller förskola är processen enkel och kan utföras på följande sätt:

Beställ radondosor:

  • Beställ pålitliga och ackrediterade radondosor från företag som specialiserar sig på radonmätning.

Placera ut dosorna:

  • Följ noga medföljande instruktioner för att placera radondosorna på lämpliga platser och säkerställ att mätningen blir så exakt som möjligt.

Genomför mätningen:

  • Låt dosorna förbli på plats under minst 60 dagar under eldningssäsongen för att erhålla ett tillförlitligt årsmedelvärde.

Skicka tillbaka dosorna:

  • Efter avslutad mätperiod, skicka tillbaka dosorna för analys.

Få resultatet:

  • Inom cirka en vecka kommer du att erhålla en rapport som tydligt visar om radonhalten ligger inom acceptabla gränser eller om den är förhöjd.

Det är nödvändigt att tolka resultaten i enlighet med de gällande gränsvärdena för radonhalten, som är satta till 200 Bq/m³ som årsmedelvärde i både bostäder och allmänna lokaler. Överstiger radonhalten dessa nivåer, krävs en utförlig utredning, kallad en radonbesiktning, för att identifiera orsakerna till de förhöjda halterna och fastställa lämpliga saneringsåtgärder. Att vara proaktiv och genomföra regelbundna radonmätningar är avgörande för att skapa en trygg och hälsosam boendemiljö. Beställ din radonmätning idag för att säkerställa din och din familjs välbefinnande.

Relaterad information
Radon kurzzeitmessung