Radonmätning på skolor och förskolor

Radonhalterna i skolor och förskolor ska hållas under 200 Bq/m3. Ansvaret ligger på fastighetsägaren som är ansvarig för att genomföra radonmätningar och vid behov åtgärda radonhalter över referensnivån.

För att genomföra radonmätning i skolor och förskolor följs metodbeskrivningen för mätning av radon på arbetsplatser, utgiven av Strålsäkerhetsmyndigheten och kompletterande vägledning från Socialstyrelsen. Vägledningen förtydligar tillämpningen och ger rekommendationer på hur många lokaler som ska mätas.

Första steget är en orienterande mätning, en långtidsmätning med radonmätare som görs under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april) i minst 60 dagar. Under denna period är radonhalten i inomhusluften som högst, vilket gör det lämpligt att mäta under denna tid för att få en korrekt bild. Långtidsmätning med spårfilmsdosor anses vara det säkraste sättet att mäta radon och ger ett tillförlitligt årsmedelvärde. Om den orienterande mätningen visar förhöjd radonhalt, ska en uppföljande mätning göras samtidigt som arbete pågår. Syftet med uppföljande mätning är att få en mer detaljerad bild av radonhalten under arbetstid, för att eventuella åtgärder kan vidtas vid behov.

Långvarig exponering av höga halter av radon kan öka risken för lungcancer. Det beräknas att omkring 500 personer drabbas av lungcancer orsakat av radon i Sverige varje år.

För att mäta radonhalten i skolor och andra arbetsplatser där elever eller personal vistas, är det viktigt att utföra mätningar i de utrymmen där de vistas större delen av dagen. Detta inkluderar klassrum och andra liknande utrymmen.

De gränsvärden som gäller har fastställts av flera myndigheter, inklusive Strålskyddsmyndigheten, Boverket, Arbetsmiljöverket och Livsmedelsverket. Gränsvärdet för radonhalten är 200 Bq/m3 som årsmedelvärde i bostäder och allmänna lokaler.

Referens- och gränsvärdena för radon används för att ange den högsta tillåtna halten av radon i inomhusluften. Om radonhalten i en byggnad överskrider dessa gräns- och riktvärden, behöver en utredning göras för att fastställa orsakerna till de förhöjda halterna.

Det är viktigt att ta radonhalten på allvar, eftersom långvarig exponering för höga halter av radon kan orsaka lungcancer. Radon är en gas som kan sippra in i byggnader genom marken och spridas inomhus genom ventilationssystemet. Det är därför viktigt att ta prov på radonhalten i bostäder och andra byggnader regelbundet och vidta åtgärder vid förhöjda halter för att minimera risken för hälsoproblem.